#back(back, left, 0)
* 君のこころは輝いてるかい? [#gd8dc93c]
* 君のこころは輝いてるかい? [#i1ae460c]
// TagHeadEdit
#set_tags(CD,Aqours/CD)
#amazonCD(B010MR4T5M,data)
#amazonCD(B010MR4T5M,track,君のこころは輝いてるかい?,Step! ZERO to ONE)
// /TagHeadEdit
-[[Aqours☆HEROES]]
-[[Step! ZERO to ONE]]
-[[君のこころは輝いてるかい?]]

// TagFootEdit
// /TagFootEdit

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS